Fresh Mushroom Medley

Four Star Seafood

Fresh Mushroom Medley - 3 lbs

$38
Black Trumpet Mushrooms - 1/2 lb

Four Star Provisions

Black Trumpet Mushrooms - 1/2 lb

$20
foraged matsutake mushrooms close up

Four Star Seafood and Provisions

Matsutake #1 (Oregon) - 1/2lb

$32
Lobster Mushrooms - lb

Four Star Seafood

Lobster Mushrooms - lb

$27
King Trumpet Mushrooms

Four Star Seafood

King Trumpet Mushrooms - lb

$12.50
Maiitake Mushroom - lb

Four Star Seafood

Maiitake Mushroom - lb

$18
golden cordycep mushrooms

Four Star Seafood

Golden Cordyceps Mushrooms - lb

$22
Baby Shiitake Mushrooms

Four Star Seafood

Baby Shiitake Mushrooms - 1lb

$12.50
southern oregon mountain porcini

Four Star Seafood

Porcini Mushrooms - 1/2 lb

$25
Truffle Gatherer's Sauce savini tartufi

Savini

Savini Truffle Gatherer's Sauce - 500 g

$29
Chanterelles (Domestic) - lb

Four Star Seafood

Chanterelles (Domestic) - lb

$19
Stainless Steel Truffle Shaver

Four Star Seafood

Stainless Steel Truffle Shaver

$30
Lions Mane Mushrooms - lb

Four Star Seafood

Lions Mane Mushrooms - lb

$16